TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN

                                                            MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő
adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az
online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság
érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.


Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

 

Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola

Tel.: 46/386 212

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Az adatkezelés jogi háttere


Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel
gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

 

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb
említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési
intézmény (adatkezelő) számára.
Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében
végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében
kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy
hangfelvétel kezelésének célja

- az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

- ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,

- a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és

- a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése,
kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során
keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.


Az adatkezelés időtartama


Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális
munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és
elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de
legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

 

Adatbiztonság


Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos
környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk
az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek
minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet
gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján
titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

 Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás

megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló
(szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.


Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.


Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető
jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de
legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan
benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.


Tájékoztatás és hozzáférés joga:


Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint
adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális
munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek
készültek.


Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint
adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek,
mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
továbbította a tanuló személyes adatait.

 

Helyesbítéshez való jog:


Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.


Tiltakozás joga:


A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési
tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.


Törléshez való jog:


A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor
élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett
feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.


A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:


A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az
adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

 

Jogorvoslathoz való jog:


Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes
adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

- az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
- lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
  Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) vizsgálatát, továbbá
- lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.