01 kép

2017/2018-as tanév

Közzétételi lista

         A kívánt adatok, információk a megfelelő linkre kattintva elérhetők

 __________________________________________________________________________________________

         A beiratkozásra meghatározott idő:

         A gyermek, akinek augusztus 31. napjáig hatodik életévét betölti,

         legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

         A tanköteles korba lépő gyermeket április 1 és április 30. között,

         az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérése -

         a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell meghatároznia a lakóhelye szerint illetékes

        vagy szabadon választott iskola első évfolyamára.

        A beiratkozás időpontja helyén szokásos módon, plakáton az iskola legalább harminc nappal közzéteszi

        egy beiratkozás napja megelőzően.

        Ha a szabadon választott iskola igazgató elutasítja a gyermek felvételét,

        a születési döntés jogerőre emelkedése után öt nap köteles beírni a kötelező

       felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 ___________________________________________________________________________________________

  A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

      A gyermek, akinek augusztus 31. napjáig hatodik életévét betölti,

      legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

     A Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola kötelező biztosítja

     Forró és Fancsal községek területe életvitelszerűen lakó tanköteles korú gyermekek felvétele.

    Az alapító okirata meghatározott maximális létszámig

    a szabad férőhelyekre a szülők szabad iskolaválasztása alapján,

    körzeten kívüli tanulók felvételére van lehetőség.

   A tankötelezettség meglétének feltétele a gyermek iskolába lépése szükséges fejlettségének megléte,

   ezért beiratkozáskor be kell mutatni egy gyermek személyazonosítót

   személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

  továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése tanúsító óvodai szakvéleményt.

____________________________________________________________________________________________

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma ..... >>

 ____________________________________________________________________________________________

  Az iskolák osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma:

 2017/2018-as tanév ..... >>

____________________________________________________________________________________________

Térítésdíj és a kedvezmények ..... >>

____________________________________________________________________________________________

 Az iskola nyitva tartásának rendje:

                Szorgalmi időben (szeptember 01.-június 15.): 7: 00-17: 00

                Nyári szünetben: szerdánként 8: 00-12: 00

                Őszi, téli és a tavaszi szünetben egy iskola zárva van.

Az ügyfél fogadási rendje nem azonos az iskola nyitvatartási rendjével.

A csengetési rend megtekinthető  itt .

Éves munkaterv alapján a nevelési év, tanévben tervezett jelentősebb

rendezvények, események időpontjai megtekinthetők itt. 

___________________________________________________________________________________________

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára léphet, ha a helyi tantervben előírt
tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 
A követelmények teljesítése a zsidó hallgató évközi tanulmányi munkája és
érdemjegyei alapján bírálják el.
Az egyes tanulók év végi értékelése
alapján
a nevelőtestület osztályozó megbeszélései alapján , és egy tanár , egy osztályfőnök által meghatározott osztályzatok alapján határozzák meg a tanuló magasabb évfolyamba lépésről. 
A 2011. évi CXC. törvény 57. § (1) alapján az iskola igazgatója és a szülő
kérése legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskolai első évfolyam megismétlését
, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
Ebben az esetben egy megismétlésre kerülő évfolyam nem kap bizonyítványt a tanulónak.
A kérés az iskola magasabb évfolyamán megisméthető leg legfeljebb egy alkalommal. 
Egy tanuló számára legfeljebb egy alkalommal engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése
abban az esetben, ha másként felsőbb évfolyamra léphetne.
Az engedély megadásával egy kiskorú tanuló esetén kérhető az iskola igazgatója döntése. 
1. osztályban szöveges értékelést kapnak a tanulók, amelyek megjelölnek olyan fejlesztési területeket,
amelyeket a következő évfolyamon erősíteni kell. 
A felsőbb évfolyamok bukásmentességre törekszünk. 
A bukás folyamatos odafigyeléssel, differenciált óraszervezéssel, korrepetálással,
megfelelő személyre szabott segítségadással elkerülhető. 
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha egy tanév végén legfeljebb három tantárgyból
elégséges osztályzatot kapott. 
A magasabb évfolyamba lépésről a tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt. 

___________________________________________________________________________________________

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége ..... >>

___________________________________________________________________________________________

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozat szabályai

A házi feladat bármely tantárgyból az otthoni felkészülés az önálló munkavégzés erősítését,
a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja. 
A házi feladatok mennyiségénél és minőségénél figyelembe vesszük a következőket: 
A feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy terhet. 
Figyelembe vesszük, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot. 
A feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek. 
Kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi feladatokat. 
Hétvége előtt, péntekről hétfőre, kevesebb házi feladatot adunk, legyen idő a pihenésre
és kikapcsolódásra. 
Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra
csak szorgalmi feladat adunk. 

___________________________________________________________________________________________

Az iskolai dolgozatok szabályai 

Az írásbeli beszámoltatás szerepe: 
· A tanulók tudásának, önálló feladatmegoldásának mérése 
· A hiányosságok felmérése, pótlásuk megszervezése 
· Típushibák feltárása, a tapasztaltak felhasználása a tanulási folyamatban 
Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének (osztályzatának)
egyedüli meghatározója,
lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és minősítéskor figyelembe kell venni a tanuló egész éves munkáját. 

Év eleji felmérés: Aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz szükséges tudásszint ellenőrzése.
Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem osztályozzuk. 
Rövid írásbeli számonkérés: Egy adott témában való tájékozottságot, az órára való felkészülést ellenőrzi. 15-20 perces,
bármikor megíratható, súlya a szóbeli felelettel egyenértékű. 

Témazáró dolgozat: A tananyag egy nagyobb témakörének alkalmazás képes tudását méri.
Terjedelme 45 perc, esetenként kétszer 45 perc. Egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható.
A témazáró dolgozatot összefoglalásnak kell megelőzni és a megíratás időpontját, témaköreit a diákokkal előre tudatni kell.
A félévi és év végi osztályzatoknál meghatározó súllyal szerepel. 

Év végi felmérés: A tanév tananyagának alapkövetelményeit méri.
Több órás ismétlésnek kell megelőznie, előre be kell jelenteni.
Súlya a témazáró dolgozattal egyenértékű. 
Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusaink két héten belül kijavítják,
és az eredményeket a diákokkal ismertetik. 

 __________________________________________________________________________________________

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsga írásban és szóban történik. 
Az osztályozó vizsga tantárgyai a következő: 
1-4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
5-6. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, természetismeret 
7-8. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz 

__________________________________________________________________________________________