01 kép

2017/2018-as tanév

Közzétételi lista

         A kívánt adatok, információk a megfelelő linkre való kattintással  elérhetőek

 __________________________________________________________________________________________

         A beiratkozásra meghatározott idő:

         A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,

         legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

         A tanköteles korba lépő gyermeket április 1. és április 30. között,

         az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével –

         a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni a lakóhelye szerint illetékes

        vagy a szabadon választott iskola első évfolyamára.

        A beiratkozás időpontját a helyben szokásos módon, plakáton az iskola közzéteszi legalább harminc nappal

        a beiratkozás napját megelőzően.

        Amennyiben a szabadon választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasítja,

        a szülő a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező

       felvételt biztosító iskola első  évfolyamára.

 ___________________________________________________________________________________________

  A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

      A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,

      legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

     A Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola kötelezően biztosítja

     Forró és Fancsal községek területén életvitelszerűen lakó tanköteles korú gyermekek felvételét.

    Az alapító okiratban meghatározott maximális létszámig

    a szabad férőhelyekre a szülők szabad iskolaválasztása alapján,

    körzeten kívüli tanulók felvételére is van lehetőség.

   A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte,

   ezért beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosításra alkalmas

   személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

  továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai szakvéleményt.

____________________________________________________________________________________________

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma.....>>

____________________________________________________________________________________________

  Az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma :

 2017/2018-as tanév.....>>

____________________________________________________________________________________________

Térítési díj és a kedvezmények.....>>

____________________________________________________________________________________________

 Az iskola nyitva tartásának rendje:

                Szorgalmi időben (szeptember 01.-június 15.): 7:00-17:00

                Nyári szünetben: szerdánként 8:00-12:00

                Őszi, téli és a tavaszi szünetben az iskola zárva van.

Az ügyfélfogadási rend nem azonos az iskola nyitvatartási rendjével.

A csengetési rend megtekinthető itt.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb

rendezvények, események időpontjai megtekinthetők itt.

___________________________________________________________________________________________

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben előírt
tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 
A követelmények teljesítését a nevelők a tanuló év közbeni tanulmányi munkája
illetve érdemjegyei alapján bírálják el.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti,
és a pedagógus, az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt
a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 
A 2011. évi CXC. törvény 57. § (1) alapján az iskola igazgatója a szülő kérésére
legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését,
akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló.
A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal. 
A tanuló részére legfeljebb egy alkalommal engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése
abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne.
Az engedély megadásáról kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. 
1. osztályban szöveges értékelést kapnak a tanulók, melyben megjelöljük a fejlesztendő területeket,
amelyeket a következő évfolyamon erősíteni kell. 
A felsőbb évfolyamokon is bukásmentességre törekszünk. 
A bukás folyamatos odafigyeléssel, differenciált óraszervezéssel, korrepetálással,
megfelelő személyre szabott segítségadással elkerülhető. 
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból
elégtelen osztályzatot kapott. 
A magasabb évfolyamba lépésről a tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt. 

___________________________________________________________________________________________

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége.....>>

___________________________________________________________________________________________

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A házi feladat bármely tantárgyból az otthoni felkészülés az önálló munkavégzés erősítését,
a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja. 
A házi feladatok mennyiségénél és minőségénél figyelembe vesszük a következőket: 
A feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy terhet. 
Figyelembe vesszük, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot. 
A feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek. 
Kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi feladatokat. 
Hétvége előtt, péntekről hétfőre, kevesebb házi feladatot adunk, legyen idő a pihenésre
és kikapcsolódásra. 
Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra
csak szorgalmi feladat adunk. 

___________________________________________________________________________________________

Az iskolai dolgozatok szabályai 

Az írásbeli beszámoltatás szerepe: 
· A tanulók tudásának, önálló feladatmegoldásának mérése 
· A hiányosságok felmérése, pótlásuk megszervezése 
· Típushibák feltárása, a tapasztaltak felhasználása a tanulási folyamatban 
Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének (osztályzatának)
egyedüli meghatározója,
lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és minősítéskor figyelembe kell venni a tanuló egész éves munkáját. 

Év eleji felmérés: Aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz szükséges tudásszint ellenőrzése.
Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem osztályozzuk. 
Rövid írásbeli számonkérés: Egy adott témában való tájékozottságot, az órára való felkészülést ellenőrzi. 15-20 perces,
bármikor megíratható, súlya a szóbeli felelettel egyenértékű. 

Témazáró dolgozat: A tananyag egy nagyobb témakörének alkalmazás képes tudását méri.
Terjedelme 45 perc, esetenként kétszer 45 perc. Egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható.
A témazáró dolgozatot összefoglalásnak kell megelőzni és a megíratás időpontját, témaköreit a diákokkal előre tudatni kell.
A félévi és év végi osztályzatoknál meghatározó súllyal szerepel. 

Év végi felmérés: A tanév tananyagának alapkövetelményeit méri.
Több órás ismétlésnek kell megelőznie, előre be kell jelenteni.
Súlya a témazáró dolgozattal egyenértékű. 
Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusaink két héten belül kijavítják,
és az eredményeket a diákokkal ismertetik. 

 __________________________________________________________________________________________

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsga írásban és szóban történik. 
Az osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 
1-4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
5-6. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, természetismeret 
7-8. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz 

__________________________________________________________________________________________