.

.

 

 

 

 

2018/2019-es tanév

A beiratkozásra kiválasztott idő:

31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A tanköteles korba lépő gyermekek április 1. és április 30. között, az állami intézményfentartó központok véleményeinek kikérésével - egy kormányhivatal által felállított irányítási idővel, egy egyedüli lakóhelyi bizottsági testülettel vagy egy szabad választási lehetőséggel, az iskola első évében megnövekszik. Egy befejező időpontban egy helyben szokásos módon, egy plakáton az iskola közzéteszi minden harminc nappal, valamint egy beépített napi játék előtt.

Egyetlen szabadon választható iskola igazgatója, egyéni felnőttkori védelem, egyszemélyes és egyedülálló jogerőre emelkedés, következésképpen egy közreműködőnek kell lennie, ha kötelezővé válik a felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A felvételi személyre szabottkről szóló tájékoztató:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola kötelezően biztosítja Forró és Fancsal községek területén életvitelszerűen lakó tanköteles korú gyermekek felvételét. Az alapító okiratban meghatározott maximális létszámig a szabad férőhelyekre a szülők szabad iskolaválasztása alapján, körzeten kívüli tanulók felvételére is van lehetőség.

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, ezért beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosításra alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai szakvéleményt.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számának meghatározása mindig az adott tanévben a tanulói létszám függvényének megfelelően történik. Ha az adott évfolyamon két osztály indítására van lehetőség, az osztálybesorolásnál az első osztályosok esetében a volt óvodai csoportba sorolást, a nemek közötti arányokat, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek egyenletes elosztási arányát vesszük figyelembe. Amennyiben a jelentkezők száma két osztály indítását teszi lehetővé, a tanulók szülei választhatnak az egész napos és a hagyományos iskolaszervezési forma közül. Egy osztály indítása esetén a szülők többségének igénye alapján az iskolavezetése dönt az egész napos, illetve a hagyományos szervezési formáról.

A 2017/2018-as tanévben 8 évfolyamon 11osztály működik:

 1. évfolyam                                                          2 osztály
 2.         évfolyam                                                           1 osztály
 3.         évfolyam                                                           1 osztály
 4.         évfolyam                                                           1 osztály
 5.         évfolyam                                                           1 osztály
 6.         évfolyam                                                           2 osztály
 7.         évfolyam                                                           2 osztály
 8.         évfolyam                                                           1 osztály 

Térítési díj és a kedvezmények

Intézményünkben az étkezési térítési díj mértéke tanulóink számára:

ebéd: 293 Ft

tízórai-ebéd-uzsonna: 447 Ft

100 %- os kedvezményt kapnak az intézményi térítési díj összegéből:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az erről szóló érvényes határozat alapján.

A nevelésbe vett tanulók után a nevelőszülők, gyámhatósági határozat alapján.

50%- os kedvezményt kapnak az intézményi térítési díj összegéből:

Három vagy több gyermekes családban élők, a családi pótlékról szóló érvényes igazolás alapján.

Tartósan beteg  vagy fogyatékos gyermeket nevelők, orvosi szakvélemény alapján

A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral ( súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral ) küzdő gyermeket nevelő szülők , a Szakértői Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján.

 

Az iskola nyitva tartásának rendje:

                Szorgalmi időben (szeptember 03.-június 15.):  7:00-17:00

                Nyári szünetben ( szerdánként):  8:00-12:00

                Őszi, téli és a tavaszi szünetben az iskola zárva van.

Az ügyfélfogadási rend nem azonos az iskola nyitvatartási rendjével.

Csengetési rend:

                1. óra: 8:00-8:45

                2. óra: 8:55-9:40

                3. óra: 9:55-10:40

                4. óra: 10:50-11:35

                5. óra: 11:50-12:35

                6. óra: 12:50-13:35

                7. óra: 13:50-14:35

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Nemzeti ünnepeinkről megemlékezés: 
2017.10.04. Az aradi vértanúk emléknapja (október 06.) 
2017.10.19. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) 
2018.02.25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) 
2018.03.14. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) 
2018.04.16. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) 
2018.06.04. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 04.) 
Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, rendezvények: 
2017.09.03. Tanévnyitó ünnepség 
20
17.12.06. Mikulás ünnepség 

2018.05.06. Anyák napja 
2018.05.31. Gyermeknap 
2018.06.04. Gárdonyi Napok (projektnap) 
2018.06.14. Ballagás 
2018.06.20. Tanévzáró Ünnepség 
Az intézmény bemutatkozását szolgáló iskolai nyílt napok tervezett időpontjai: 
2017.11.27-28. Őszi nyílt napok 
2018.03.26-27. Tavaszi nyílt napok nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 
A követelmények teljesítését a nevelők a tanuló év közbeni tanulmányi munkája illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus, az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 
A 2011. évi CXC. törvény 57. § (1) alapján az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követ
elményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal. 
A tanuló részére legfeljebb egy alkalommal engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. 
1. osztályban szöveges értékelést kapnak a tanulók, melyben megjelöljük a fejlesztendő területeket, amelyeket a következő évfolyamon erősíteni kell. 
A felsőbb évfolyamokon is bukásmentességre törekszünk. 
A bukás folyamatos odafigyeléssel, differenciált óraszervezéssel, korrepetálással, megfelelő személyre szabott segítségadással elkerülhető. 
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 
A magasabb évfolyamba lépésről a tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt. 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Az iskola éves munkatervében, az igények felmérése után, az anyagi lehetőségek függvényében határozzuk meg a nemzeti köznevelési törvényben szereplő heti időkereten belül térítésmentesen biztosított tanórán kívüli foglalkozásokat. 
A sportolási lehetőséget kiemelten fontosnak ítéljük meg, ezért folyamatosan biztosítjuk. 
Az érdeklődési körnek megfelelően indítunk szakköröket, önképző-kört, felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, rendezünk tanulmányi versenyeket, házibajnokságokat, sportversenyeket. Szervezünk költségtérítéses kirándulásokat, túrákat, sportfoglalkozásokat. Az iskola által szervezett, iskolán kívüli ren
dezvények esetében is érvényesek a vonatkozó iskolai szabályok a nevelőkre és a tanulókra egyaránt.   


A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A házi feladat bármely tantárgyból az otthoni felkészülés az önálló munkavégzés erősítését, a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja. 
A házi feladatok mennyiségénél és minőségénél figyelembe vesszük a következőket: 
A feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy terhet. 
Figyelembe vesszük, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot. 
A feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek. 
Kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi feladatokat. 
Hétvége előtt, péntekről hétfőre, kevesebb házi feladatot adunk, legyen idő a pihen
ésre és kikapcsolódásra. 
Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra csak szorgalmi feladat adunk. 

Az iskolai dolgozatok szabályai 
Az írásbeli beszámoltatás szerepe: 
· A tanulók tudásának, önálló feladatmegoldásának mérése 
· A hiányosságok felmérése, pótlásuk megszervezése 
· Típushibák feltárása, a tapasztaltak felhasználása a tanulási folyamatban 
Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének (osztályzatának)egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és minősítéskor figyelembe kell venni a tanuló egész éves munkáját. 

Év eleji felmérés: Aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz szükséges tudásszint ellenőrzése. Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem osztályozzuk. 

Rövid írásbeli számonkérés: Egy adott témában való tájékozottságot, az órára való felkészülést ellenőrzi. 15-20 perces, bármikor megíratható, súlya a szóbeli felelettel egyenértékű. 

Témazáró dolgozat: A tananyag egy nagyobb témakörének alkalmazás képes tudását méri. Terjedelme 45 perc, esetenként kétszer 45 perc. Egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A témazáró dolgozatot összefoglalásnak kell megelőzni és a megíratás időpontját, témaköreit a diákokkal előre tudatni kell. A félévi és év végi osztályzatoknál meghatározó súllyal szerepel. 

Év végi felmérés: A tanév tananyagának alapkövetelményeit méri. Több órás ismétlésnek kell megelőznie, előre be kell jelenteni. Súlya a témazáró dolgozattal egyenértékű. 
Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusaink két héten belül kijavítják, és az eredményeket a diákokkal ismertetik. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsga írásban és szóban történik. 
Az osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 
1-4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
5-6. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, természetismeret 
7-8. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Intézményünkben a 2017/2018-as tanévben 8 évfolyamon 11 osztály működik. 
Alsó tagozaton 4 osztályban folyik a tanítás. 
Felső tagozaton 7 osztályban oktatunk. 
A napközis, tanulószobás csoportok száma 3. 
Az osztályok és az osztálylétszámok alakulása: 

1.a 16 fő 

 

1.b 16 fő
2.a 19 fő 
3.a 16 fő 
4.a 28 fő 
5.a 23 fő 
6.a 15 fő 
6.b 16 fő 
7.a 18 fő 
7.b 14 fő 
8.a 25 fő 
Összesen: 206 fő 

 

 

 

 2017/2018-as tanév

 

         A beiratkozásra meghatározott idő:

         A gyermek, akinek augusztus 31. napjáig hatodik életévét betölti,

         legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

         A tanköteles korba lépő gyermeket április 1 és április 30. között,

         az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérzése -

         a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell meghatároznia a lakóhelye szerint illetékes

        vagy szabadon választott iskola első évfolyamára.

        A beiratkozás időpontja helyén szokásos módon, plakáton az iskola legalább harminc nappal közzéteszi

        egy beiratkozás napja megelőzően.

        Ha a szabadon választott iskola igazgató elutasítja a gyermek felvételét,

        a születési döntés jogerőre emelkedése után öt nap köteles beírni a kötelező

       felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 ___________________________________________________________________________________________

  A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

      A gyermek, akinek augusztus 31. napjáig hatodik életévét betölti,

      legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

     A Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola kötelező biztosítja

     Forró és Fancsal községek területe életvitelszerűen lakó tanköteles korú gyermekek felvétele.

    Az alapító okirata meghatározott maximális létszámig

    a szabad férőhelyekre a szülők szabad iskolaválasztása alapján,

    körzeten kívüli tanulók felvételére van lehetőség.

   A tankötelezettség meglétének feltétele a gyermek iskolába lépése szükséges fejlettségének megléte,

   ezért beiratkozáskor be kell mutatni egy gyermek személyazonosítót

   személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

  továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése tanúsító óvodai szakvéleményt.

____________________________________________________________________________________________

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A fenntartó engedélyezett osztályok és csoportok számának meghatározása

mindig az adott tanévben a tanulói létszám függvényének megfelelően történik.

Ha az évfolyamon két osztály indul, akkor az osztálybesorolásnál az első osztályosok esetén

egy nemzetközileg arányos, egy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és egy beillesztési,

tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek esetében egyenletes elosztási arányt veszünk figyelembe.

Ha a pályázó kilátása lehetővé teszi a két osztály indítását,

a tanulók szülei választhatnak az egész napos és a hagyományos iskolaszervezési forma közül.

Egy osztály indítása esetén a szülők többsége szerint a iskolavezetés dönt az egész napos,

vagy egy hagyományos szervezési forma.

A 2017/2018-as tanévben 8 évfolyamon 11 osztály működik:

 

 1. évfolyam 1 osztály
 2. évfolyam 1 osztály
 3. évfolyam 1 osztály
 4. évfolyam 1 osztály
 5. évfolyam 2 osztály
 6. évfolyam 2 osztály
 7. évfolyam 1 osztály
 8. évfolyam 2 osztály

 ____________________________________________________________________________________________

  Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Intézményünkben a 2017/2018-as tanévben 8 évfolyamon 11 osztály működik. 
Alsó tagozaton 4 osztályban folyik a tanítás. 
Felső osztályozaton 7 osztályban oktatunk. 
A napközi, tanulószobás csoportok száma 3. 


Az osztályok és az osztálylétszámok alakulása: 
1.a 21 fő  
2.a 19 fő  
3.a 27 fő  
4.a 22 fő  
5.a 15 fő  
5.b 16 fő  
6.a 16 fő  
6.b 15 fő  
7.a 25 fő  
8.a 13 fő  
8.b 15 fő 


Összesen: 204 fő

____________________________________________________________________________________________

Térítésdíj és a kedvezmények

Intézményünkben az étkezési költségtérítés díj mértéke tanulóink ​​számára:

ebéd: 293 FT

tízórai-ebéd-uzsonna: 447 Ft

A díjazás díját kérjük minden hónapban 10-ig megfizetni a Központi Konyha irodájába. 

 

100% -os kedvezményt kapnak az intézményi térítési díjból:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az erről szóló érvényes határozat alapján.

A nevelésbe vett tanítványok után egy nevelőszülők, gyámhatósági határozat alapján.

50% -os kedvezményt kapnak az intézményi díjból:

Három vagy több gyermekes családban élők, a családi pótlékról szóló érvényes igazolás alapján.

Tartósan beteg vagy fogyatékosságos gyermeket nevelők, orvosi szakvélemény alapján

A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral

(súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket nevelő szülők,

a Szakértői Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

 Az iskola nyitva tartásának rendje:

                Szorgalmi időben (szeptember 01.-június 15.): 7: 00-17: 00

                Nyári szünetben: szerdánként 8: 00-12: 00

                Őszi, téli és a tavaszi szünetben egy iskola zárva van.

Az ügyfél fogadási rendje nem azonos az iskola nyitvatartási rendjével.

Csengetési rend:

 

 1. óra: 8: 00-8: 45
 2. óra: 8: 55-9: 40
 3. óra: 9: 55-10: 40
 4. óra: 10: 50-11: 35
 5. óra: 11: 50-12: 35
 6. óra: 12: 50-13: 35
 7. óra: 13: 50-14: 35 

Éves munkaterv alapján a nevelési év, tanévben tervezett jelentősebb

rendezvények, események időpontjai.

Nemzeti ünnepeinkről megemlékezés: 


2017/10/06. Az aradi vértanúk emléknapja (október 06.)  
2017.10.20. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)  
2018.02.26. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)  
2018.03.14. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)  
2018.04.16. Holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)  
2018.06.04. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 04.) 


Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghirdetett egyéb ünnepnapok, rendezvények: 


2017/09/01. 
Tanévnyitó ünnepség  2017.11.24. Pályaorientációs nap  
2017.12.06. Mikulás ünnepség  
2017.12.21. Karácsonyi ünnep  
2018.02.22. Farsang  
2018.05.07. 
Anyák napja  2018.05.28. Gyermeknap  
2018.06.04. Gárdonyi Napok (projektnap)  
2018.06.15. Ballagás  
2018.06.20. Tanévzáró Ünnepség 


Az intézmény bemutatkozása szolgáló iskolai nyitott napok tervezett időpontjai: 

 


2017.11.21-22. Őszi nyílt napok  
2018.03.22-23. Tavaszi nyílt napok nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek 

___________________________________________________________________________________________

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára léphet, ha a helyi tantervben előírt
tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 
A követelmények teljesítése a zsidó hallgató évközi tanulmányi munkája és
érdemjegyei alapján bírálják el.
Az egyes tanulók év végi értékelése
alapján
egy nevelőtestület osztályozó megbeszélései alapján , és egy tanár , egy osztályfőnök által meghatározott osztályzatok alapján határozzák meg a tanuló magasabb évfolyamba lépésről. 
A 2011. évi CXC. törvény 57. § (1) alapján az iskola igazgatója és a szülő
kérése legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskolai első évfolyam megismétlését
, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
Ebben az esetben egy megismétlésre kerülő évfolyam nem kap bizonyítványt a tanulónak.
A kérés az iskola magasabb évfolyamán megismételhető leg maximum egy alkalommal. 
Egy tanuló számára legfeljebb egy alkalommal engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése
abban az esetben, ha másként felsőbb évfolyamra léphetne.
Az engedély megadásával egy kiskorú tanuló esetén kérhető az iskola igazgatója döntése. 
1. osztályban szöveges értékelést kapnak a tanulók, amelyek megjelölnek olyan fejlesztési területeket,
amelyeket a következő évfolyamon erősíteni kell. 
A felsőbb évfolyamok bukásmentességre törekszünk. 
A bukás folyamatos odafigyeléssel, differenciált óraszervezéssel, korrepetálással,
megfelelő személyre szabott segítséggel elkerülhető. 
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha egy tanév végén legfeljebb három tantárgyból
elégséges osztályzatot kapott. 
A magasabb évfolyamba lépésről a tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt. 

___________________________________________________________________________________________

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Az iskola éves munkatervében, az igények felmérésére és az anyagi lehetőségek függvényének határozzuk meg

a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott heti időkereten belül biztosított ingyenes biztosítási tanórán kívüli foglalkozásokokat. 
A sportolási lehetőség kiemelten fontosnak ítéljük meg, ezért folyamatosan biztosítjuk. 
Az érdeklődési körnek megfelelően indítunk szakköröket, önképző-kört, felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató,

speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozások, rendeztek tanulmányi versenyeket, házibajnokságokat, sportversenyeket.

Szervezünk költségtérítéses kirándulásokat, túrákat, sportfoglalkozásokat.

Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvények esetén érvényes a vonatkozó iskolai szabályok

 

egy nevelők és egy tanulókra egyaránt.   

___________________________________________________________________________________________

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozat szabályai

A házi feladat minden tantárgyból és az otthoni előkészítésről szól a
megerősítése, gyakorlása, a tananyag megerősítése szolgálja
önálló munkavégzés A házi feladatok mennyisége és minősége a következőket veszi figyelembe: 
A feladatok mennyisége, hogy ne legyen jelentős tanulók számára aránytalanul nagy terhet. 
Figyelembe vesszük, hogy a tanulók több tantárgyból kapnak házi feladatot. 
A feladatok és a tanítás órák tanult ismeretekkel megoldható legyen. 
Kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi feladatokat. 
Hétvége előtt, péntekről hétfőre, kevesebb házi feladatot adunk, legyen szó pihenésre
és egy kikapcsolódásra. 
Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra
csak szorgalmi feladat adunk. 

___________________________________________________________________________________________

Az iskolai dolgatok szabályai 

Az írásbeli beszámoltatás szerepe: 
· A tanulók tudása, önálló feladatmegoldási mérése 
· A hiányosságok felmérése és pótlásuk megszervezése 
· A tantárgy leírása és a tanulási 
félév és év végi minősítésének (osztályzatának)
egyedüli meghatározója,
lehetősége kell adni szóbeli feleletre, és minősítéskor figyelembe kell venni egy tanuló egész éves munkája. 

Év eleji felmérés: Aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz szükséges tudásszint ellenőrzése.
Ha nem előzi meg ismét, akkor csak egy tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem osztályozzuk. 
Rövid írásbeli számonkérés: Egy adott témában a tájékozottságot, az órát kell felkészülést ellenőrizni. 15-20 perc,
bármikor megírható, súlya a szóbeli felelettel egyenértékű. 

Témázáró dolgozat: A tananyag egy nagyobb témakörének segítségével képes tudás mérni.
Terjedelme 45 perc, esetenként kétszer 45 perc. Egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat írható.
A témazáró dolgozat összefoglalójának kell megelőzni és a megratogatás időpontját, a témaköreit a diákokkal előre tudnia kell.
A félév és év végi osztályzatoknál meghatározó tömeg szerepel. 

Év végi felmérés: A tanév tananyagának alapkövetelményeit méri.
Több órás ismétlésnek kell megelőznie, előre kell jelenteni.
Súlya a témazáró dolgozott egyenértékű. 
Az írásbeli dolgozat és a pedagógusaink két héten belül kijavítsanak,
és a találatokat ismertetik a diákokkal. 

 __________________________________________________________________________________________

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelmények, egy tanulmányok alatti vizsgálatok tervezett ideje

Az osztályozó vizsga írásban és szóban történik. 
Az osztályozó vizsga tantárgyai a következő: 
1-4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
5-6. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, természetismeret 
7-8. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz 

__________________________________________________________________________________________